Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Cyfrowa gmina.jpeg

Trwa nabór do konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W związku, iż Gmina Głuchołazy planuje złożenie wniosku o dofinansowanie, informujemy o możliwości uzyskania wsparcia.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

Wsparciem mogą zostać uczniowie, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  1. dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
  3. dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W celu ubiegania się o wsparcie należy złożyć stosowne oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego dziecka lub oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, kopię dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia członka rodziny w danym PGR, deklarację udziału w programie.

Oryginały podpisanych oświadczeń należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, I p. sekretariat p.nr lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

 

Termin składania i nadsyłania oświadczeń mija 29 października 2021 r. Liczy się data wpływu dokumentu. Oświadczenia, które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

W przypadku pozyskania grantu, Gmina Głuchołazy zakupi sprzęt komputerowy i przekaże go osobom, które spełniły wymogi otrzymania wsparcia. W sytuacji nie otrzymania dofinansowania, projekt nie będzie realizowany.

W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się pod numerem telefonu 774092117, poprzez e-mail:fundusze@glucholazy.pl lub osobiście – Urząd Miejski w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pok.nr 12.

Informacje dodatkowe:

 

Załącznik nr 7-PPGR-oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 8-PPGR-oświadczenie składane we własnym imieniu

Deklaracja udziału w programie

DOCXDeklaracja udzialu w programie.docx (20,21KB)

DOCXZgoda na przretwarzanie danych.docx (59,43KB)
 

Wersja XML