Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozszerzenie uzasadnienia projektu uchwały dotyczącej zamiaru podziału instytucji kultury Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach

Brak opisu obrazka


W związku z przygotowanym projektem uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach - informuję, że decyzja o przedłożeniu projektu uchwały spowodowana jest szeregiem poprzedzających ją zdarzeń.

Przedstawione uzasadnienie do uchwały było czytelne i nie uwzględniało wielu spraw, które powinny być wyjaśnione w inny sposób niż poprzez media społecznościowe.

Ponieważ pojawiło się dużo kontrowersji informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, podstawową formą prowadzenia biblioteki jest jej działalność jako osobnej instytucji, ustawa dopuszcza możliwość włączenia biblioteki w struktury innego podmiotu, tak jak to ma miejsce w Głuchołazach.

Ostatnio prowadzone kontrole Centrum Kultury im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach przez instytucje zewnętrzne – zarówno te zakończone jak i te trwające – wskazują na różne uchybienia. W szczególności budzi niepokój przesłane przez Burmistrza do wiadomości Radnych Rady Miejskiej pismo Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, która sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki.

W swoim piśmie Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu wskazuje jako nieprawidłowości w działalności Centrum Kultury w Głuchołazach brak regulaminów, dokumentów i protokołów związanych z przeprowadzeniem selekcji likwidacji księgozbioru oraz brak od 8 do 10 tysięcy egzemplarzy książek.

Za zaistniałą sytuację odpowiada bezpośrednio Dyrektor Centrum Kultury, który za winną wskazuje kierownika biblioteki w Głuchołazach. Sytuacja ta nie sprzyja sprawnemu funkcjonowaniu instytucji kultury jako całości. Dlatego wydaje się zasadne pełne usamodzielnienie Biblioteki w Głuchołazach zgodnie z art. 10 ustawy o bibliotekach.

Konkluzja pisma Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, o którym mowa powyżej, zobowiązuje Burmistrza Głuchołaz do podjęcia kroków kontrolnych i prawnych.

Aby uniknąć w przyszłości podobnych nieprawidłowości sensownym jest dla dobra tych dwóch jednostek rozdzielenie ich działalności. Biblioteka będzie realizowała zadania zgodnie z ustawą o bibliotekach, a Centrum Kultury zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Taki podział może tylko uatrakcyjnić i poszerzyć ofertę dla mieszkańców i gości Gminy Głuchołazy.

Podjęcie przedłożonego projektu uchwały daje podstawy do powołania Centrum Usług Wspólnych, które będzie zajmować się obsługą finansową nowych jednostek, a w ten sposób nie doprowadzi się do wzrostu kosztów administracyjnych.

Wersja XML