Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej

Brak opisu obrazka

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.10.02.00-16-0042/17z dnia 12.02.2018r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X- Inwestycje w infrastrukturę społeczną , Działania 10.2 – Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

03.04.2017– 31.12.2020

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 8 297 466,68 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 7 251 861,71 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 4 230 669,86 zł

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa:  769 212,70 zł

 

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada realizację 7 najpilniejszych inwestycji rewitalizacyjnych zawartych w zatwierdzonym Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023:

1. „Przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w Głuchołazach na zaplecze sportowe”,

2. „Przebudowę budynku dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”

3. „Przebudowę, nadbudowę oraz rozbudowę kamienicy w Głuchołazach w celu utworzenia mieszkań chronionych”,

4. „Rewitalizację parku przy ul. Skłodowskiej”,

5. „Budowę skateparku w Głuchołazach”,

6. „Remont elewacji kamienicy przy Alei Jana Pawła II 16”,

7. „Remont elewacji kamienicy przy Ulicy Kościuszki 2”.

 

CEL REALIZACJI PROJEKTU

Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez kompleksową rewitalizację zdegradowanej infrastruktury.

Wersja XML