Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Monitoring miejski

Informacja o przetwarzaniu danych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego

 

 1. Administratorem danych osobowych tj. wizerunku, numerów tablic rejestracyjnych, numerów bocznych pojazdów, utrwalonych przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu, dalej zwanym systemem monitoringu wizyjnego, jest komendant  Straży Miejskiej w Głuchołazach z siedzibą Rynek 15 .
 2. Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail lub telefonicznie 77 409 21 42
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób, ochrony mienia, w tym ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO, w związku z art. 10 i art. 10a oraz art.11ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o strażach gminnych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską). Informujemy również, że  rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega jedynie obraz bez dźwięku oraz, że system monitoringu nie posiada funkcji automatycznego rozpoznawania osoby.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych (wizerunek zarejestrowany przez monitoring) mogą zostać wyłącznie uprawnione podmioty publiczne  na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, serwisowej.
 5. Organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa nie są traktowane, jako odbiorcy danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe tj. nagranie zawierające wizerunek zarejestrowany przez monitoring będzie przechowywane przez okres od 20 do 60 dni w zależności od pojemności urządzeń rejestrujących, następnie podlegają zniszczeniu poprzez nadpisanie nowych danych lub fizyczne zniszczenie w sytuacji awarii lub zmiany konfiguracji systemu. Jedynie w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub administrator podjął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 7. Osoba fizyczna, zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się z pisemnym, umotywowanym wnioskiem o ich zabezpieczenie.
 8. Umotywowany wniosek o zabezpieczenie materiału należy kierować do Komendanta Straży Miejskiej w Głuchołazach, w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 9. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia. Brak powyższych danych, uniemożliwiających odnalezienie określonego materiału może stanowić podstawę do niezrealizowania wniosku o zabezpieczenie materiału. Dodatkowo wniosek musi zawierać powód i cel zabezpieczenia.
 10. Zabezpieczony materiał przechowywany jest przez okres 6 miesięcy do którego dostęp maja tylko upoważnione osoby. Zwrotną pisemną informację o zabezpieczeniu i okresie przechowywania zapisu z systemu monitoringu przekazuje się wnioskodawcy wraz z pouczeniem o konieczności wystąpienia z nowym wnioskiem w przypadku potrzeby wydłużenia okresu jego zabezpieczania. 
 11. Zabezpieczony materiał może być udostępniony jedynie w zakresie, w jakim może być on wykorzystany w związku z ujawnionymi przestępstwami i wykroczeniami i wyłącznie na wniosek właściwych dla tych spraw organów, tj. Policji, Prokuratury, Sądu itp.
 12. Straż Miejska w Głuchołazach nie udostępnia materiałów z monitoringu na wniosek osób prywatnych, jak również podmiotów prowadzących postępowania w sprawie o odszkodowanie.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych jednak dostęp ten nie może niekorzystnie wpływać   na prawa i wolności innych osób,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jedynie w przypadkach podanych w art. 17 oraz 18 RODO przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość  skorzystania   z tego prawa,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy prawa.
 14. Powyższe prawa nie przysługują zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości w sytuacji, jeżeli mogłoby to powodować:
  1. ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;
  2. utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych;
  3. utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe;
  4. zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  5. zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych
  6. podstaw funkcjonowania państwa;
  7. istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.
 15. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia Pani/Pana praw w wyniku przetwarzania danych osobowych przez straż miejską w Głuchołazach.

 

Wersja XML