Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc dla rodzin w trudnych sytuacjach życiowych (uzależnienia, przemoc)

1. PORADY I POMOC:

Poradnictwo specjalistyczne

 

Jednym z objawów uzależnienia jest silne, nawracające pragnieniem zażywania konkretnych substancji psychoaktywnych. Można uzależnić się od alkoholu, leków, narkotyków, palenia tytoniu, ale nie tylko. Uzależnienia, które zmuszają chorego do wykonywania konkretnych czynności, nazywamy uzależnieniami behawioralnymi. W tym wypadku, jako źródło uzależnienia wskazuje się na wzmożoną pracę, hazard, Internet, gry komputerowe, a nawet robienie zakupów.

Wybór odpowiedniego rodzaju placówki jest niezmiernie ważny, ponieważ podjęte leczenie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby uzależnionej. Wybór formy leczenia zależy w duże mierze od postawionej diagnozy.

Osoby nadużywające alkoholu można zgłaszać do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuchołazach, która m.in. podejmuje czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w szczególności poprzez:

 • przyjmowanie zgłoszeń o nadużywaniu alkoholu,
 • zbieranie dokumentacji potwierdzającej występowanie problemów alkoholowych,
 • prowadzenie rozmów motywujących osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego,
 • kierowanie na badanie przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu  leczniczego,
 • kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, Głuchołazy, tel. 77 409 21 34

DOCDruk zgłoszenia do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuchołazach osoby nadużywającej alkoholu.doc (59,50KB)

Pomoc osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin świadczą także środowiska abstynenckie zrzeszone w poniższych stowarzyszeniach:

 • Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Azyl", ul. Plac Basztowy 4, Głuchołazy, tel. 77 439 34 59
 • Stowarzyszenie "Słoneczna Dolina", ul. Wieniawskiego 5, Głuchołazy, tel. 77 459 13 39

W ramach pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie działa Zespół Interdyscyplinarny. Został on utworzony przyjmując za cel zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są w szczególności rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy. Zadaniem członków Zespołu jest podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu przemocy w rodzinie.

W przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie zakłada się Niebieską Kartę, którą mogą założyć następujące jednostki:

 • jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
 • komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • policja,
 • oświata,
 • ochrona zdrowia

Procedura "Niebieskie Karty" realizowana jest w ramach tzw. grupy roboczej, która pracuje na rzecz konkretnej rodziny.

Zespół Interdyscyplinarny powołany został zarządzeniem Nr 50-PR.12/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 2 lutego 2011 r. i działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach, ul. Aleja Jana Pawła II 14 tel. 77 403 62 22 lub 723 431 866

Dla członków rodzin, w których występuje problem alkoholowy oraz przemoc  działa punkt konsultacyjny, gdzie można bezpłatnie uzyskać pomoc prawną, psychologiczną oraz informacyjną. 

 1. Radca prawny
  przyjmuje w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 15:15-17:15 (możliwe wcześniejsze zapisy tel. 77 409 21 34)
  Adres: Głuchołazy, ul. Kościuszki 33
 2. Psycholog  
  przyjmuje w  pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 15:15-17:00
  Adres: Głuchołazy, ul. Kościuszki 33
 3. Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 
  przyjmuje w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 15:15-17:15 (możliwe wcześniejsze zapisy tel. 77 409 21 34)
  Adres: Głuchołazy, ul. Kościuszki 33
 4. Dla dzieci z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy oraz przemoc, a także stwarzających problemy wychowawcze świadczona jest bezpłatna pomoc psychologiczna
  psycholog przyjmuje w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 15:00-19:00.
  Adres: Głuchołazy, ul. Kościuszki 33

Ponadto dla dzieci działają placówki wsparcia dziennego:

 • Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. Aleja Jana Pawła II 24, Głuchołazy, tel. 77 439 62 82

2. PRZYDATNE INFORMACJE:

Uzależnienie od alkoholu

Szczegółowe informacje dot. uzależnienia od alkoholu oraz szkód zdrowotnych znajdują się na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod niżej podanymi linkami:

FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych)
Alkohol i koronawirus
Wykaz placówek w woj. opolskim świadczących pomoc w przypadku uzależnienia od alkoholu, narkotyków.doc

DOCWykaz placówek w woj. opolskim świadczących pomoc w przypadku uzależnienia od alkoholu, narkotyków.doc (150,00KB)

Narkomania
Uzależnienia behawioralne
Przemoc w rodzinie

Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie znajduje się na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod niżej podanym linkiem:

http://www.parpa.pl/index.php/przeciwdzialanie-przemocy/charakterystyka-zjawiska-przemocy-w-rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA DOCOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA.doc (671,50KB)
Bezpłatna aplikacja mobilna "Twój parasaol"

 

Bezpłatna aplikacja mobilna "Twój Parasol" dla osób doznających przemocy w rodzinie
Telefony zaufania
Telefon zaufania dla osób z Ukrainy
 • Telefon zaufania dla osób z Ukrainy : Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom  uruchomiło Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich. Do dyspozycji są dwa numery  czynne codziennie  od godz. 16;00 do 21;00 bezpłatny: 800 11 08 11 oraz płatny według  taryfy operatora: 22 290 70 00. Telefon obsługiwany jest w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim
Wersja XML