Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czyste powietrze

Obwieszczenie w sprawie przyjęcia

"Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego - Tutaj

PDFObwieszczenie w sprawie POP.pdf (375,19KB)

 


 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca nieruchomości powinien złożyć deklarację w terminie 12 miesięcy (tj. do 30 czerwca 2022r.). Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

W związku z utworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (zwanej dalej CEEB)  zostały nałożone obowiązki na właścicieli lub zarządców budynków lub lokali - złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw: 

 

PDFDeklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz A - budynki i lokale mieszkalne.pdf (234,41KB)
PDFDeklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz B - budynki i lokale mieszkalne.pdf (560,70KB)
 

 


 

Szanowni Mieszkańcy

Informuję, że Gmina Głuchołazy zamierza ubiegać się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza o dofinansowanie dla projektu na przedsięwzięcie związane z:

  1. Wymianą indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych ( w przypadku budynków jednorodzinnych ) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na bardziej ekologiczne źródła ciepła.
  2. Likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowych

Wobec powyższego zapraszam zainteresowanych mieszkańców Gminy Głuchołazy dodatkowym dofinansowaniem do złożenia DEKLARACJI .

Wypełnianie deklaracji pozwoli określić skalę zapotrzebowania w Gminie Głuchołazy na wymianę źródeł ciepła i przystąpić do programu mającego na celu poprawienie jakości powietrza.

W ramach projektu będzie można uzyskać dofinansowanie od 34% do 68% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji ( poziom dofinansowania będzie określony w późniejszym etapie, uzależniony będzie od ilości zainteresowanych osób).

W deklaracji należy ująć przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2021-2022

Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do dofinansowania w ramach projektu.

Program realizowany będzie pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków dofinansowania.

Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. nr 5 (parter) oraz na stronie internetowej www.glucholazy.pl w zakładce czyste powietrze.

Deklaracje będą przyjmowane do 9 października 2020r. w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach

Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. nr 5 lub pod nr tel. 77 40 92 132, 77 40 92 130.

Deklaracje złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami programu nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o jakości powietrza http://powietrze.opole.pios.gov.pl/

PDFInformacja Nowe Czyste Powietrze.pdf (714,23KB)
ODSDeklaracja przystąpienia do projektu.ods (81,76KB)
PDFOswiadczenie o posiadanym tytule prawnym do wladania nieruchomoscia.pdf (97,08KB)
PDFOświadczenie pozwolenie piece.pdf (124,09KB)
PDFOświadczenie współwłaścicieli piece.pdf (105,84KB)
PDFwniosek-o-udzielenie-dotacji.pdf (183,85KB)
 

Wersja XML