Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXI Sesja Rady Miejskiej

W dniu 27 maja 2020 r. o godzinie 9:30 w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. odbędzie się XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

Porządek sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Ocena działalności Centrum Kultury w Głuchołazach w 2019 r. oraz plan działania na 2020 r.
 1. Ocena funkcjonowania sportu oraz informacja o działalności GOSiR w 2019 r.
 2. Ocena realizacji Programu „Odnowa Wsi” w Gminie Głuchołazy w 2019 r. oraz informacja o wykorzystaniu środków funduszy sołeckich w 2019 r.
 3. Działania Gminy Głuchołazy planowane i podejmowane, mające na celu poprawę jakości powietrza w Gminie Głuchołazy.
 4. Informacja o realizacji inwestycji w gminie Głuchołazy za I kwartał 2020 r.
 5. Sprawozdania OPS:

a) Ocena działalności OPS w Głuchołazach za 2019 r.
b) Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 r.
c) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 r.
d) Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 dla gminy Głuchołazy.

 1. Ocena realizacji programu Rodzina+, Senior+ w 2019 r. w gminie Głuchołazy.
 2. Informacja o wypłatach stypendiów sportowych oraz funkcjonowaniu uchwały dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom oraz klubom sportowym w 2020 r.
 3. Informacja o stanie przygotowań do realizacji projektów realizowanych przez gminę Głuchołazy i dofinansowanych z funduszy europejskich.
 4. Ocena przygotowania do sezonu turystycznego 2020 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
 6. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja ustna Burmistrza Głuchołaz o działaniach w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
 9. Raport o stanie Gminy Głuchołazy za 2019 rok:

a) przedłożenie i rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Głuchołazy za 2019 rok.
b) debata nad przedłożonym raportem o stanie Gminy Głuchołazy za 2019 rok.
c) PDFrozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.pdf.

 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2019 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Głuchołazach za 2019 rok, informacja o stanie mienia komunalnego oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz:

a) sprawozdanie finansowe Gminy Głuchołazy za 2019 r. oraz zapoznanie się z opinią w sprawie sprawozdań finansowych za rok 2019 Gminy Głuchołazy,
b) dyskusja,
c) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za rok 2019,
d) informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 r.,
e) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Głuchołaz sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.,
f) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2019 r.
g) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz za 2019 rok,
h) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Głuchołazach wniosku o udzielenie Burmistrzowi Głuchołaz absolutorium,
i) dyskusja
j) PDFrozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2019 r.pdf.
k) PDFrozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.pdf.

 1. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2020 rok.pdf.
 2. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024.pdf.
 3. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuchołazy na lata 2020 – 2024.pdf.
 4. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuchołazy.pdf.
 5. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy.

PDFStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy - cz. 1.pdf
PDFStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy - cz. 2.pdf
PDFStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy - cz. 3.pdf
PDFStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy - cz. 4.pdf

 1. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Uchwałę Nr III/34/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”.pdf.
 2. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr III/35/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+”.pdf.
 3. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf.
 4. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.pdf.
 5. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.pdf.
 6. Odczytanie i zatwierdzenie protokołów pokontrolnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie XXI Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Migała

 

Wersja XML