Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

czyste_powietrze_logo_v12-02-1 2.png
 
Przedsięwzięcia z terenu Gminy Głuchołazy stan na dzień 31-12-2022
12 lipca 2019 roku Burmistrz Głuchołaz podpisał porozumienie z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”.
Zgodnie z zawartym porozumieniem, w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania urzędu działa Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste powietrze”, w którym właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchołazy, uzyskają pomoc w zakresie:
Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.
 
163_plansze-reforma-programu-Czyste-Powietrze_NFOSiGW_1600x900_1.png
 
Beneficjenci programu
Część 1 - podstawowy poziom dofinansowania - osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego (maksymalnie 2 lokale mieszkalne) z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł,
Część 2 - podwyższony poziom dofinansowania - osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego (maksymalnie 2 lokale mieszkalne) z wyodrębnioną księgą wieczystą, przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: – 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym - 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
Część 3 - najwyższy poziom dofinansowania - osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego (maksymalnie 2 lokale mieszkalne) z wyodrębnioną księgą wieczystą, przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
163_plansze-reforma-programu-Czyste-Powietrze_NFOSiGW_1600x900_2.png
 
UWAGA!
Aby uzyskać wyższą i najwyższą dotację, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, które wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach po złożeniu żądania wydania zaświadczenia.
W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania - gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego - nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie potwierdzające ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany.  Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie).
 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a dla beneficjenta uprawionego do najwyższego poziomu dofinansowania - nie może przekroczyć dwudziestokrotności.
Okres realizacji programu: lata 2018-2029, w tym:
Okres kwalifikowalności kosztów
Formy dofinansowania
inforgrafika-Prawo-do-Czystego-Powietrza_NFOSiGW_1600x900_6_.png
 
Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem
163_plansze-reforma-programu-Czyste-Powietrze_NFOSiGW_1600x900_5_.png
 
Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych
 
program-6-1024x576.jpeg
 
Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronach:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu: https://portal.wfosigw.opole.pl/wymagana-dokumentacja
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/
oraz na stronie programu: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
 
Przydatne linki:
Wymagana dokumentacja: https://portal.wfosigw.opole.pl/sciezka-przez-wfosigw
Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
 
GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Urząd Miejski w Głuchołazach Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, pok. 5
tel. 77 40 92 132
e-mail: 
Wersja XML