Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy - etap II

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. "Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy - etap II"

Ogłoszenie

o naborze uzupełniającym wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu  pn. „Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy- etap II.” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.5 Ochrona Powietrza

Na podstawie §3 ust. 3 załącznika do uchwały nr XXXVI/363/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z  dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. "Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy- Etap II”, ze środków budżetu Gminy Głuchołazy przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, Burmistrz Głuchołaz

ogłasza

nabór uzupełniający wniosków od beneficjentów ( osób fizycznych będących właścicielami/ współwłaścicielami, lokali/ budynków mieszkalnych położonych na terenie gminy Głuchołazy), zainteresowanych uzyskaniem dotacji w 2022 roku na wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne tj. kocioł na pellet drzewny.

UWAGA- kwalifikacja wniosków uzależniona jest od rezygnacji Beneficjentów, którzy są już w projekcie. W przypadku większej liczby wniosków niż zakładana w projekcie, wnioski będą procedowane pod warunkiem zgodności deklarowanego typu inwestycji oraz uzyskania efektów ekologicznych (redukcja emisji CO2 oraz pyłu PM10) i rzeczowych(ilość likwidowanych źródeł) nie gorszych niż deklarowane dla inwestycji, dla której złożono rezygnację. Wnioski będą rankingowane według wskaźników redukcji emisji CO2 oraz pyłu PM10, pod warunkiem uzyskania akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego jako Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 dla tych inwestycji.

Termin składania wniosków: od dnia 2 maja 2022 r. do dnia 13 maja 2022 r.
Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, sekretariat, pokój nr 11 (I piętro)

Wniosek o udzielenie dotacji musi zostać złożony przez rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, a samo rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić po podpisaniu umowy dotacji.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczenia dotacji określane są w uchwale nr XXXVI/363/21 Rady miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. "Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy- Etap II”, ze środków budżetu Gminy Głuchołazy przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza

 

PDFOgłoszenie o naborze.pdf
PDFOswiadczenie o posiadanym tytule prawnym do wladania nieruchomoscia.pdf
PDFOświadczenie pozwolenie piece.pdf
PDFOświadczenie współwłaścicieli piece.pdf
PDFWniosek o udzielenie dotacji.pdf
 

Wersja XML