Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

 1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód specjalny pożarniczy:

Marka i typ pojazdu: samochód specjalny-pożarniczy marki FSC-Starachowice

model Star P 244 o poj.  6830 cm

Numer rej. ONY 18222

Nr identyfikacyjny (ramy) 11393

Kolor: czerwony

Rodzaj paliwa : olej napędowy

Moc silnika: 110 kW

Rok produkcji: 1988

Data ważności badania technicznego – brak

Data ważności ubezpieczenia OC – 30.11.2022r.

Bez wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

 

 1. Wartość przedmiotowego pojazdu została ustalona na kwotę 9.800,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset zł 00/100) i stanowi cenę minimalną zakupu pojazdu.

 

 1. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu strażackiego marki FSC-Starachowice Star P 244” na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach do dnia 10.03.2022r. do godz. 10.00.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2022r. o godz. 10.30

 

 1. Oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z Regulaminem przetargu.

 

 1. Gmina zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym momencie oraz prawo nie dokonywania wyboru i nie zawierania umowy, mimo złożenia przez któregokolwiek z oferentów najkorzystniejszej oferty.

 

7.   Upoważnionym do kontaktowania się w zakresie udostępnienia przedmiotu przetargu oraz udzielenia szczegółowych informacji z zakresu przedmiotu przetargu, jest Pan Patryk Sidzina – tel. 609 166 116.

 

REGULAMIN przetargu

 

§ 1

 

Przetarg polega na składaniu pisemnych ofert przez podmioty zainteresowane nabyciem pojazdu, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15 w terminie do dnia określonego w ogłoszeniu o przetargu. Oferty winny być złożone w zaklejonych kopertach, oznaczonych adnotacją „Oferta na zakup samochodu strażackiego o nr rej. ONY 18222” wraz z adresem oferenta.

§ 2

1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

2. Oferta pod rygorem nieważności powinna zawierać:

1) Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę  (firmę) oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego;

2) Datę sporządzenia oferty;

3) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) Oświadczenie, że oferent obejrzał przedmiot przetargu i zapoznał się osobiście z jego stanem;

5) Proponowana cenę nabycia pojazdu, będącego przedmiotem przetargu;

6) Podpis oferenta

§ 3

Samochód będzie udostępniony do oglądania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Patrykiem Sidziną pod numerem telefonu 609 166 116. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny zbywanego samochodu, bowiem ryzyko w tym zakresie przechodzi na kupującego, który zapoznał się (miał możliwość zapoznania się ) ze stanem technicznym zbywanego pojazdu, przy czym w umowie kupna-sprzedaży strony umowy wyłączą przepisy dotyczące rękojmi.

§ 4

     1. Otwarcie ofert przetargowych dokonuje w terminie określonym w ogłoszeniu Komisja   przetargowa.

     2. W posiedzeniach komisji przetargowej musi uczestniczyć co najmniej 2 członków.

 

§5

 1. Przy rozstrzyganiu przetargu Komisja obowiązana jest kierować się kryterium ceny pojazdu, która nie może być niższa niż 9.800,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset zł 00/100).

      2. Komisja przetargowa wybiera ofertę z  zaproponowaną najwyższą ceną.

3. W przypadku złożenia tylko jednej oferty zapewniającej cenę kupna sprzedaży pojazdu wyższą lub równą wymaganej, przetarg uznaje się za rozstrzygnięty na rzecz oferenta, który ją złożył. W przypadku ofert z takimi samymi cenami, o wyborze oferty decyduje kolejność wpływu do Urzędu.

 1. W sytuacji gdy nie wpłynie żadna oferta z ceną wyższą lub równą wymaganej, przetarg zostaje unieważniony.
 2. Gmina zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym momencie oraz prawo nie dokonywania wyboru i nie zawierania umowy, mimo złożenia przez któregokolwiek z oferentów najkorzystniejszej oferty.

 

§ 6

Z przetargu komisja sporządzi protokół.

 

§ 7

Z oferentem, który został wyłoniony w toku czynności przetargowych, określonych niniejszym regulaminem, Gmina Głuchołazy zawiera umowę kupna-sprzedaży, po dokonaniu zapłaty ceny nabycia pojazdu. Oferent dokona zapłaty ceny nabycia pojazdu w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu pod rygorem unieważnienia przetargu lub odrzuceniu oferty oferenta.

 

§ 8

Wydanie pojazdu nabywcy nastąpi na podstawie protokołu przekazania, w dniu podpisania umowy.

foto 1.jpeg foto 2.jpeg

DOCSTAR P 244 - oferta.doc (34,50KB)
PDFZdjęcia.pdf (558,35KB)
 

Wersja XML