Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

na sprzedaż samochodu pożarniczego marki JELCZ 005

 

będącego własnością Gminy Głuchołazy

 

W wymaganym terminie, tj. do 1 marca 2022r. do godz. 11.00 wpłynęło pięć ofert spełniających kryteria:

 

1. DJ.MET Józef Olak, ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola,  oferta na kwotę 4.288 zł

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Norbert Nawrot, Chwałkowo 49, 63-840 Krobia, oferta na kwotę 4.996 zł

3. Janusz Grab R.S.G.METAL, ul. Trześniowska 11, 27-800 Sandomierz, oferta na kwotę 4.720 zł

4. MOTO-HANDEL Przemysław Elak, ul. Partyzantów 11, 89-650 Czersk, oferta na kwotę 5.508 zł

5. Kasacja Pojazdów i Innego Sprzętu Mechanicznego S.C., ul. Zwierzyniecka 11, 55-200 Oława , oferta na kwotę 3.690 zł.

 

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była najwyższa cena.

W związku z tym wybrano ofertę MOTO-HANDEL Przemysław Elak z/s ul. Partyzantów 11, 89-650 Czersk z oferowana ceną 5.508,00 zł.


1.  Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15

  48-340 Głuchołazy Tel. 77 4092100

2. Miejsce i termin przetargu: otwarcie nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, pok. 31 w dniu 01.03.2022r. o godz. 11.15 przez komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz

3. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd – po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca z p. Jakubem Rychel pod nr tel. 796 077 204

4.  Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:

Marka i typ pojazdu: samochód specjalny-pożarniczy marki Jelcz 005 o poj. 6842 cm

Numer rej. OEM 8295

Nr identyfikacyjny (ramy) 10864

Kolor: czerwony

Rodzaj paliwa : olej napędowy

Moc silnika: 110 kW /uszkodzony silnik/

Rok produkcji: 1987

Uszkodzona blacharka

Data ważności badania technicznego – brak

Data ważności ubezpieczenia OC – 30.11.2022r.

5.  Cenę wywoławczą ustalono w wysokości  3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych   00/100)

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie zamkniętej koperty z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu strażackiego marki JELCZ 005” na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach do dnia 01.03.2022r. do godz. 11.00. W kopercie powinny znajdować się:

- oferta

- oświadczenie

7.  Oferta zostanie odrzucona, jeżeli nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

8.  Oferta złożona lub doręczona po terminie nie będzie rozpatrywana.

9.  Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu siedmiu dni od dnia pisemnego powiadomienia o wyborze jego oferty na rachunek sprzedającego nr konta 12 8891 0000 2015 6507 9312 0001.

10.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

12.  Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.

13.  Cena za przedmiot przetargu oferowana w złożonych ofertach nie może być niższa niż cena podana w opisie przedmiotu przetargu.

PDF005.pdf (430,53KB)
DOCOferta.doc (31,00KB)
DOCXRegulamin.docx (13,59KB)
 

Wersja XML