Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLIII Sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

w dniu 23 lutego 2022 r. o godzinie 09.30

odbędzie się

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Porządek sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  2. przedstawienie porządku obrad
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Sprawozdania z wykonania GPPiRPA oraz GPPN za 2021 r.

3. Informacja nt. realizacji inwestycji w Gminie Głuchołazy za 2021 r.

4. Informacja o realizacji zadań z zakresu inicjatyw lokalnych za 2021 r. oraz plany na 2022 r.

5. Informacja o funkcjonowaniu Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy.

6. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.

8. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2022 rok.pdf (1,81MB) .

9. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2022-2026.pdf (3,85MB) .

10. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Rynek 4 w Głuchołazach.pdf (265,86KB) .

11. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu z przeznaczeniem na sfinansowanie stałego łącza typu IPVPN.pdf (268,08KB) .

12. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nysa z przeznaczeniem na modernizację schroniska dla zwierząt w Konradowej.pdf (253,49KB) .

13. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ dostarczonej wody na terenie Gminy Głuchołazy.pdf (278,16KB) .

14. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr IX/119/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2019 r.pdf (295,75KB), w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Głuchołazy.

15. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Głuchołazy przysługują diety.pdf (280,50KB) .

16. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 maja 2021 r..pdf (191,75KB) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

17. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.pdf (430,59KB) .

18. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.pdf (558,13KB) .

19. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.pdf (876,06KB) .

20. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf (263,88KB) , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

21. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie.pdf (344,84KB) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

22. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty.pdf (295,57KB) za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

23. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie.pdf (1,08MB) odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

24. Wolne wnioski.

25. Zakończenie XLIII Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Migała

Wersja XML