Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLII Sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

w dniu 26 stycznia 2022 r. o godzinie 09.30

odbędzie się

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ

w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Porządek sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  2. przedstawienie porządku obrad
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego w Głuchołazach za 2021 r.

3. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2021 r.

4. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych  odpowiedziach.

PDF6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2022 rok.pdf

PDF7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2022-2026.pdf

PDF8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Charbielin.pdf

PDF9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie Al. Jana Pawła II 36 w Głuchołazach.pdf

PDF10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty.pdf przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.

PDF11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.pdf za pośrednictwem Wojewody Opolskiego z wnioskiem o zniesienie nazwy Przesieki, stanowiącej przysiółek wsi Burgrabice.

PDF12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf  dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022.

PDF13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2022 rok.pdf

PDF14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania Medalu „Za zasługi dla Gminy Głuchołazy”.pdf

PDF15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi według właściwości.pdf

16. Wolne wnioski.

17. Zakończenie XLII Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

Wersja XML