Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Informuję, że dnia 13 grudnia 2021 r. Uchwałą NR XL/384/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ustalone zostały stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Głuchołazy w roku 2022. Opisana wyżej Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 14.12.2021r. pod poz. 3304.

Rada Miejska w Głuchołazach skorzystała z przysługującego jej prawa i zróżnicowała stawki  podatków dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej .

Różnica pomiędzy stawkami podstawowymi określonymi w § 1 pkt 2 lit. b, a stawkami preferencyjnymi określonymi w § 1 pkt 2 lit. c stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) oraz warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r., poz. 9).

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce: Mieszkaniec > Wnioski i druki

 

Wersja XML