Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy jest kluczowym elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej i ma na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami prawa dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Wysokość dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego wyniesie:

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania - wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Na jej podstawie dodatek ten będzie przyznawany także po przekroczeniu kryterium dochodowego, a jego kwota będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach - do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie poprzez złożenie kompletnego wniosku do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata dodatku w wysokości 100% zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Wniosek na dodatek osłonowy można złożyć:

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach (Aleja Jana Pawła II 14) oraz na stronie internetowej ww. ośrodka. 

UWAGI

 1. Zgodnie z zapisami ustawy o dodatku osłonowym jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten zostanie przyznany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 2. Proszę pamiętać o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku oraz wpisaniu adresu poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego. W przypadku niewskazania we wniosku adresu poczty elektronicznej istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje jego wypłaty.
 3. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 77-40-36-221, 77-40-36-230, 77-40-36-233, 77-40-36-234 i 77-40-36-235.
 4. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

PDFWniosek o wypłatę dodateku osłonowego.pdf (333,09KB)
 

Wersja XML