Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

w dniu 27 października 2021 r. o godzinie 09:30

odbędzie się

XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Porządek sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  2. przedstawienie porządku obrad
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Informacja dotycząca złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych za 2020 r.
3. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
4. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.

6. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok.pdf (1,47MB)

7. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025.pdf (3,68MB)

8. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego z wnioskiem o zniesienie nazwy Przesieki, stanowiącej przysiółek wsi Burgrabice.pdf (189,17KB)

9. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na okres 10 lat.pdf (180,70KB)

10. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.pdf (320,33KB)

11. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/266/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.pdf (553,61KB)

12. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf (204,97KB)

13. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.pdf (285,12KB)

14. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru dokonania podziału Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach.pdf (165,30KB)

15. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu pokontrolnego.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

Wersja XML