Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVII Sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

w dniu 29 września 2021 r. o godzinie 09.30

odbędzie się

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Porządek sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  2. przedstawienie porządku obrad
  3. przyjęcie protokołów z poprzednich sesji

2. Sprawozdanie z wykonania zadań oświatowych w roku 2020/2021.

3. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022.

4. Informacja o realizacji inwestycji w Gminie Głuchołazy za I półrocze 2021 r.

5. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych 
    odpowiedziach.

7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok. PDFProjekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok.pdf (1,53MB)

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025. PDFProjekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025.pdf (3,68MB)

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  zmiany Uchwały Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych  w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. PDFProjekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.pdf (220,47KB)

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  przekazania skargi według właściwości. PDFProjekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi według właściwości.pdf (166,20KB)

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Głuchołaz. PDFProjekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Głuchołaz.pdf (181,52KB)

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  rozpatrzenia wniosku o zmianę sposobu odbioru odpadów zielonych. PDFProjekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę sposobu odbioru odpadów zielonych.pdf (203,01KB)

13. Odczytanie i zatwierdzenie protokołów pokontrolnych.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

Wersja XML