Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach

Zapraszamy na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r. o godzinie 9:30 w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Porządek sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Ocena przygotowania do sezonu turystycznego 2021 r.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
 3. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
 5. Raport o stanie Gminy Głuchołazy za 2020 rok:

a) przedłożenie i rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Głuchołazy za 2020 rok.
b) debata nad przedłożonym raportem o stanie Gminy Głuchołazy za 2020 rok.
c) rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.
PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuchołaz wotum zaufania.pdf (177,84KB)
 

 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2020 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Głuchołazach za 2020 rok, informacja o stanie mienia komunalnego oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz:

a) sprawozdanie finansowe Gminy Głuchołazy za 2020 r.
b) dyskusja,
c) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za rok 2020,
d) informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 r.,
e) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Głuchołaz sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.,
f) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2020 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2020 Gminy Głuchołazy,
g) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz za 2020 rok,
h) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Głuchołazach wniosku o udzielenie Burmistrzowi Głuchołaz absolutorium,
i) dyskusja
j) rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2020 r.
PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2020 rok.pdf (185,25KB)

k) rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.pdf (185,69KB)

 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok.pdf (1,65MB)
   
 2. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025.pdf (3,66MB)
   
 3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022.pdf (545,69KB)
   
 4. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.pdf (346,63KB)
   
 5. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie pomnika-kamienia.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie pomnika-kamienia.pdf (316,89KB)
   
 6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Jordanowa.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Jordanowa.pdf (175,93KB)
   
 7. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu pokontrolnego.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.
Wersja XML