Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługa marszałkowskiego kuriera społecznego dla osób niesamodzielnych

USŁUGA MARSZAŁKOWSKIEGO KURIERA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH PONOWNIE OD 1 KWIETNIA 2021 R.

Od 1 kwietnia 2021 r. rusza ponownie w Gminie Głuchołazy usługa Marszałkowskiego Kuriera Społecznego. Pomoc jest skierowana do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. W pierwszej kolejności do Usługi mają prawo osoby, których dochód nie przekracza kwoty 1051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 792,00 zł na osobę w rodzinie.

Usługa Marszałkowskiego Kuriera Społecznego polegać będzie w szczególności na pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych.

Osoby zainteresowane pomocą Marszałkowskiego Kuriera Społecznego mogą zgłaszać chęć skorzystania z Usługi w głuchołaskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pod nr telefonu: 77 40 36 222. W trakcie rozmowy ustalone zostaną indywidualne potrzeby osób zgłaszających się. Pomoc Kuriera jest nieodpłatna, natomiast osoby korzystające pokrywają koszty zleconych kurierowi zakupów (art. spożywczych, leków, ciepłego posiłku).

Usługa realizowana jest w ramach Projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. W związku z trwającym w kraju stanem epidemii Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła we współpracy z ROPS w Opolu – panem Adamem Różyckim i panią Agnieszką Gabruk ponownie umożliwili gminom województwa opolskiego włączenie się w realizację zadań projektu i zainicjowali akcję wsparcia mieszkańców całego regionu. Gmina Głuchołazy będzie realizowała Usługę od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Brak opisu obrazka

Wersja XML