Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH


z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy

 

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz.713 z późn.zm.) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Głuchołazy na temat części wydatków budżetowych - zwanych ,,Budżetem Obywatelskim Gminy Głuchołazy" w formie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu
Obywatelskiego Gminy Głuchołazy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

PDFUchwała ws. ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywateslkiego Gminy Głuchołazy.pdf (2,09MB)
 

Wersja XML