Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie w sprawie określenia planowanej kwoty wydatków i harmonogramu budżetu obywatelskiego na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 1141-PR.264.2021
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ


z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie określenia planowanej kwoty wydatków i harmonogramu budżetu obywatelskiego na rok 2021

 

Na podstawie art.30 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020r. poz.713 z późn.zm) i Uchwały nr XXVIII/279/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy oraz Uchwały nr XXVII/263/20 Rady Miejskiej w Głuchołzach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025  Zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Określa się na 2021 rok planowaną kwotę wydatków na sfinansowanie zadań w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 200.000zł. 
2. Kwota przeznaczona na "duże projekty", o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/279/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy zlokalizowane w :

 1. obszarze okręgu miejskiego wynosi 80 tys.zł
 2. obszarze okręgu wiejskiego nr 1 wynosi 40 tys. zł
 3. obszarze okręgu wiejskiego nr 2 wynosi 40 tys. zł

3. Kwota przeznaczona na "małe projekty", o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/279/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy zlokalizowane w :

 1. obszarze okręgu miejskiego wynosi 20 tys. zł 
 2. obszarze wiejskim nr 1 wynosi do 10 tys. zł
 3. obszarze wiejskim nr 2 wynosi do 10 tys. zł

§ 2.  Określa się harmonogram czynności w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok.

Lp Opis czynności Termin
1 Zgłaszanie propozycji zadań 22.03-12.04.2021
2 Analiza zgłoszonych propozycji zadań 13.04-30.04.2021
3 Ogłoszenie listy propozycji zadań 04.05.2021
4 Głosowanie
a) internetowe
b) w punktach do głosowania 


17.05-24.05.2021
24.05.2021

5 Ogłoszenie wyników głosowania 28.05.2021

 

§ 3. Głosowanie na zgłoszone propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 odbędzie się w następujących punktach do głosowania w Głuchołazach:

 1. Centrum Inforamcji Turystycznej, ul. Plac Basztowy 4a,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Kraszewskiego 30 

§ 4.  Zadania mogą być realizowane od daty ogłoszenia wyników.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.  
§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja XML