Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego w Gminie Głuchołazy

projekty unijne.jpeg

„Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego w Gminie Głuchołazy”

 

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.05.05.00-16-0024/19 z dnia 21 września 2020r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.5 – Ochrona powietrza

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

10.01.2020 – 31.10.2021

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 773 656,50 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 7 251 861,71 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 263 043,21 zł

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza w zakresie CO2 i PM10 na obszarze Gminy Głuchołazy

 

OPIS PROJEKTU

Projekt swoim zakresem obejmie działania związane z wymianą indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w budynkach jednorodzinnych lub wielorodzinnych, których podłączenie do sieci gazowej na danym obszarze nie jest uzasadnione technicznie lub/i ekonomicznie oraz likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w ww. budynkach celem ich przyłączenia do sieci gazowej, gdy podłączenie do tejże sieci jest możliwe technicznie i racjonalne kosztowo

W ramach przedsięwzięcia planuje się 70 sztuk modernizacji źródeł ciepła, w tym 42 sztuki wymian oraz 28 sztuk likwidacji w celu podłączenia budynku do sieci gazowej.

Wersja XML