Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym

Brak opisu obrazka

1. NAZWA PROJEKTU

Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.03.01.01-16-0001/18-00 z dnia 15.07.2019r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III- Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

 

2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU

30.05.2019 – 31.12.2022

 

3. WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 12 941 479,23 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 12 218 810,54 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 7 846 284,44 zł

 

4. OPIS PROJEKTU

Projekt zostanie zrealizowany w partnerstwie i na obszarze czterech gmin leżących w granicach Subregionu Południowego woj. opolskiego: Gminy Głuchołazy - Lidera projektu oraz Gminy Biała, Gminy Otmuchów oraz Gminy Prudnik - Partnerów projektu.

 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia dotyczy działań związanych z pracami budowlanymi dotyczącymi infrastruktury transportu publicznego zmierzającą do utworzenia węzłów przesiadkowych z obiektami „Park&Ride” i „Bike&Ride”, rozwojem infrastruktury pieszo-rowerowej oraz wdrożeniem systemów informacji pasażerskiej. Wśród zamierzonych prac budowlanych należy wyróżnić: budowę kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach wraz z fragmentem ścieżki pieszo-rowerowej przy Stadionie Miejskim, budowę ciągu pieszo-rowerowego Głuchołazy-Mikulovice, budowę ścieżek pieszo-rowerowych przy ulicy Prudnickiej i w południowej części Białej oraz wykonanie prac budowlanych na obszarze dworców autobusowych w Otmuchowie i Prudniku (w tym budowa budynku z infrastrukturą techniczną i ścieżką pieszo-rowerową, przebudowa placu manewrowego i rozbiórka istniejących budynków na dworcu w Otmuchowie oraz wyburzenie istniejącego budynku dworca, budowa nowego obiektu i zagospodarowanie terenu w Prudniku). Realizacja założonych prac wpłynie na osiągnięcie takich produktów jak: dostosowanie 2 obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych; powstanie 2 obiektów "Park&Ride" łącznie z 45 miejscami postojowymi, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych; utworzenie 4,25 km infrastruktury rowerowej; powstanie 2 obiektów "Bike&Ride" łącznie z 30 stanowiskami postojowymi; utworzenie 2 węzłów przesiadkowych; wydzielenie 1 stanowiska pomiarowego związanego z pomiarami stanu powietrza.  Zakres rzeczowy projektu realizowany przez poszczególnych partnerów obejmuje:

 

Gmina Głuchołazy: Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach wraz z fragmentem ścieżki pieszo-rowerowej przy Stadionie Miejskim, Budowa ciągu pieszo-rowerowego Głuchołazy-Mikulovice;

Gmina Biała: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Prudnickiej w Białej, Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej części miasta Biała;

Gmina Otmuchów: Budowa budynku dworca autobusowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i ścieżką pieszo-rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórka istniejących budynków w Otmuchowie;

Gmina Prudnik: Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Prudniku - Centrum przesiadkowe przy ul. Kościuszki.

 

5. CEL REALIZACJI PROJEKTU

Za cel główny projektu przyjęto poprawę jakości powietrza i życia mieszkańców na obszarze Subregionu Południowego poprzez wdrożenie działań na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym transportu publicznego i indywidualnego niezmotoryzowanego. Jego osiągnięciu posłuży uzyskanie pośrednich celów szczegółowych: 1. Poprawa funkcjonalności i jakości infrastruktury służącej do obsługi transportu publicznego poprzez prace budowlane na dworcach autobusowych w Otmuchowie i Prudniku oraz utworzenie węzłów przesiadkowych; 2. Rozwój infrastruktury przeznaczonej do niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych w Głuchołazach, Białej, Otmuchowie i Prudniku; 3. Ograniczenie ruchu samochodowego i emisji zanieczyszczeń poprzez inwestycję w infrastrukturę pieszą, rowerową oraz obiekty związane z ułatwianiem dostępu do korzystania z transportu publicznego; 4. Wzmocnienie integracji gałęzi transportowych poprzez utworzenie obiektów „B&R” oraz „P&R” na dworcach autobusowych; 5. Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miast poprzez wzmocnienie dostępności do tzw. rdzeni miejskich, głównych ciągów komunikacyjnych oraz istotnych obszarów użyteczności publicznej; 6. Poprawa stopnia bezpieczeństwa w dostępie i korzystaniu ze środków transportu publicznego i rowerowego poprzez zmianę organizacji ruchu na węźle przesiadkowym w Prudniku oraz budowę wydzielonych od ruchu drogowego ścieżek pieszo-rowerowych.

Wersja XML