Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach

Zapraszamy na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r. o godzinie 9:30 w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Porządek sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Sprawozdania z wykonania GPPiRPA oraz GPPN za 2020 r.
 2. Informacja nt. realizacji inwestycji w Gminie Głuchołazy za 2020 r.
 3. Informacja o realizacji zadań z zakresu inicjatyw lokalnych za 2020 r. oraz plany na 2021 r.
 4. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych  odpowiedziach.
 6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.pdf
   
 7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług, które zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku.
  PDFProjekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług, które zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku.pdf
   
 8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  PDFProjekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.pdf
   
 9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej uchylającej uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  PDFProjekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.pdf
   
 10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy.pdf
   
 11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf
   
 12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023.pdf
   
 13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Biskupów.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Biskupów.pdf
   
 14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu korzystania z parków na terenie Głuchołaz.
  PDFProjekt uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z parków na terenie Głuchołaz.pdf
   
 15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - Wieży Bramy Górnej w Głuchołazach.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - Wieży Bramy Górnej w Głuchołazach.pdf
   
 16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Głuchołazach.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Głuchołazach.pdf
   
 17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Kompleksu Rekreacyjnego „Nad Białką” w Głuchołazach.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Kompleksu Rekreacyjnego Nad Białką w Głuchołazach.pdf
   
 18. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Targowiska Miejskiego.pdf
   
 19. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
   
 20. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej niedoboru witaminy D.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej niedoboru witaminy D.pdf
   
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.
Wersja XML