Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina w programie "Czyste Powietrze"

Gmina Głuchołazy od 2019 roku uczestniczy w programie "Czyste Powietrze". Tym samym podejmuje działania mające na celu poprawę jakości powietrza. W poniedziałek, 8 lutego, do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach wpłynęło podziękowanie za udział w programie. Dokument podpisali Minister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Premiera ds. Programu Czyste Powietrze oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Opolu.  

W ramach  programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach tj: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła lub węzeł cieplny w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotacja  przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:
• wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu,
• docieplenia przegród budynku,
• wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
• instalacji odnawialnych źródeł energii ,
• montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Zmiany w jakie nastąpiły w trakcie realizacji programu Czyste Powietrze

wprowadzenie dwóch grup dochodowych:

(osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł)

(przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy –Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. ) - Rozpoczęcie naboru wniosków 21 października 2020r.. W/w zaświadczenia w Gminie Głuchołazy w imieniu Burmistrza Głuchołaz wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach

W dniu 12 lipca 2019r.  zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Gminą Głuchołazy którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W ramach powyższego porozumienia przeszkoleni pracownicy Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska prowadzą działania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców na terenie Gminy Głuchołazy w zakresie programu Czyste Powietrze, udzielają pomocy w przygotowywaniu wniosku wraz z wnioskodawcami pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, weryfikują wnioski o dofinansowanie złożone przez wnioskodawców w Gminie. Powyższe działania prowadzone są w sposób ciągły.

Dotychczas w trakcie realizacji programu Czyste Powietrze  w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach:

W ramach porozumienia zostało utworzone stanowisko komputerowe z dostępem do internetu umożliwiające złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze.

 

PDFPodziękowania za podpisanie Porozumienia i przystąpienie do wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze.pdf
 

Wersja XML