Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbędzie się 11 lutego 2021 r. o godzinie 12.00 w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  b) przedstawienie porządku obrad
 2. Złożenie ślubowania przez radnego.
 3. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającego uchwałę Nr I/10/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej.pdf
 4. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającego uchwałę Nr I/11/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Głuchołazach.pdf
 5. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.pdf
 6. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok i zwrot.pdf
 7. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok.pdf
 8. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025.pdf
 9. Zakończenie sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach
Wersja XML