Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego przeprowadzającego wywiady

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się jako iloczyn stawki w wysokości:

Za podlegający wynagrodzeniu elektroniczny formularz w spisie uznaje się wyłącznie ankietę osobową (ankieta mieszkaniowa i dla gospodarstwa domowego stanowią integralną część ankiety osobowej i za ich wypełnienie nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie).

Uwaga! Po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 stosowana będzie dla wszystkich grup rachmistrzów spisowych jednolita stawka za realizację wywiadu spisowego, niezależnie od tego, czy będzie to wywiad bezpośredni czy telefoniczny. Jednolita stawka wynosić będzie 6 zł brutto za każdą prawidłowo wypełnioną ankietę osobową. W przypadku rachmistrza terenowego, który przeprowadza zarówno wywiady bezpośrednie, jak i wywiady telefoniczne, jego wynagrodzenie stanowi suma ustalonych na podstawie ust. 89 lit. a wynagrodzeń za każdą prawidłowo zakończoną ankietę osobową.

 

Jeżeli rachmistrz terenowy rozpoczyna zbieranie danych od respondenta metodą:

Uwaga! Zapisy ust. 89 lit. c utracą moc prawną po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021.

 

Rachmistrz terenowy, do którego zostanie skierowany formularz elektroniczny do realizacji, rozpoczęty i niezakończony w samospisie internetowym lub wywiadzie telefonicznym, otrzyma wynagrodzenie zgodnie z ustaloną stawką:

 

Do wynagrodzenia rachmistrza terenowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2018 r. poz. 2177 oraz Dz. U. 2019 r. poz. 1564).

Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego. Wynagrodzenie za pracę dla rachmistrza terenowego zostanie wypłacone jednorazowo po zakończeniu prac spisowych, w terminie i na warunkach wskazanych w umowie. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia będzie zestawienie przygotowane przez Wojewódzkie Biuro Spisowe na podstawie ogólnej liczby wypełnionych poprawnie formularzy elektronicznych w spisie.

Wersja XML