Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałkowski Kurier Społeczny dla potrzebujących

Ciepły posiłek i usługa Marszałkowskiego Kuriera Społecznego dla osób niesamodzielnych wracają od 1 grudnia!

Od 1 grudnia 2020 r. ruszają ponownie w Gminie Głuchołazy dwie usługi koordynowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej: dożywianie osób niesamodzielnych i usługa marszałkowskiego kuriera społecznego.  Pomoc jest skierowana do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia oraz których dochód mieści się w granicach 1752,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 zł na osobę w rodzinie.

W ramach usługi „dożywianie osób niesamodzielnych” przez 7 dni w tygodniu do odbiorców dostarczany będzie nieodpłatnie obiad.

Usługa „kurier społeczny” polegać będzie w szczególności na sprawianiu zakupów, dowożenia artykułów spożywczych oraz leków, dowożenia gotowych, ciepłych posiłków, doraźnej pomocy wg potrzeb ustalonych indywidualnie z OPS w Głuchołazach oraz bezpośrednim odbiorcą usługi. Pomoc kuriera jest nieodpłatna, natomiast odbiorcy pokrywają koszty zleconych kurierowi zakupów (art. spożywczych, leków, ciepłego posiłku).

Zadania realizowane są w ramach Projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

W związku z trwającym w kraju stanem epidemii Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła we współpracy z ROPS w Opolu – panem Adamem Różyckim i panią Agnieszką Gabruk ponownie umożliwili gminom województwa opolskiego włączenie się w realizację zadań projektu i zainicjowali akcję wsparcia mieszkańców całego regionu. Gmina Głuchołazy po podpisaniu porozumienia, od 1 grudnia rozpocznie wdrażanie w życie obu działań.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML