Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVI Sesja Rady Miejskiej

Zapraszamy na XXVI sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbędzie się 25 listopada 2020 r. o godzinie 09:30 w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Porządek sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

2. Informacja o formach zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców Gminy Głuchołazy.
3. Informacja o działaniach promocyjnych Gminy w tym działalności CIT w 2020 r. oraz przygotowanie do sezonu zimowego 2020-2021.
4. Informacja o realizacji budżetu obywatelskiego za lata 2019-2020 oraz plany na 2021 r.
5. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
7. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2020 r.pdf
8. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024.pdf
9. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora.pdf
10. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+.pdf
11. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Głuchołazy.pdf
12. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Głuchołazy w rejonie Cmentarza Komunalnego.pdf
13. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu ustanowienia trwałego zarządu.pdf
14. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głuchołazach oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat - PDFProjekt uchwały cz. 1.pdf oraz PDFProjekt uchwały cz. 2.pdf
15. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu pokontrolnego.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

Wersja XML