Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXV Sesja Rady Miejskiej

Zapraszamy na XXV sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbędzie się 28 października 2020 r. o godzinie 09:30 w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Porządek sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

2. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych za 2019 r. złożonych przez radnych.
3. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
4. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
6. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2020 r.pdf (1,32MB)
7. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024.pdf (3,74MB)
8. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin przy wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Prudnik.pdf (341,80KB)
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok - PDFtreść uchwały.pdf (346,37KB)
10. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023.pdf (425,79KB)
11. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Głuchołazach.pdf (200,26KB)
12. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf (2,15MB)
13. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głuchołazach oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.pdf (1,17MB)
14. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu pokontrolnego.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie XXV Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

Wersja XML