Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIV Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam na XXIV sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbędzie się 30 września 2020 roku o godz. 09:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

 

Porządek sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

2. Sprawozdanie z wykonania zadań oświatowych w roku 2019/2020.
3. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021.
4. Analiza funkcjonowania bezpłatnej komunikacji na terenie Gminy Głuchołazy.
5. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
7. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2020 r.pdf
8. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024.pdf
9. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 78/21 o pow. 0,0116ha, położonej w Podlesiu stanowiącej własność Gminy Głuchołazy.pdf
10. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf
11. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy.pdf
12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/205/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy - PDFtreść uchwały.pdf
13. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Stary Las.pdf
14. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.pdf
15. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Dyrektora OPS w Głuchołazach.pdf
16. PDFRozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi na Dyrektora OPS w Głuchołazach.pdf
17. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu pokontrolnego.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie XXIV Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach

Wersja XML