Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego

Brak opisu obrazka

Projekt partnerski

 

Tytuł projektu: Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.05.01.00-16-0012/19 z dnia 20 sierpnia 2020 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

 

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gmin Nysa, Głuchołazy, Prudnik oraz powiatu prudnickiego.

 

Realizatorzy:

Gmina Nysa – Lider

Gmina Głuchołazy

Gmina Prudnik

Powiat Prudnicki

 

Zadania partnerów:

Gmina Nysa: ochrona bioróżnorodności w Gminie Nysa (II część Parku Miejskiego i teren przed Urzędem Miejski w Nysie oraz Park w Białej Nyskiej)

Gmina Głuchołazy: ochrona bioróżnorodności na terenie Lasu Komunalnego miasta Głuchołazy

Gmina Prudnik: ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku

Powiat Prudnicki: ochrona bioróżnorodności w Powiecie Prudnickim (park przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku i parku przy Zespole Szkół w Głogówku)

 

Wartość projektu:

Wartość całkowita:  4 894 468,22 zł

Wydatki kwalifikowalne: 4 894 468,22 zł

Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): 3 976 217,09 zł (81,24 %)

 

Planowane efekty:

 1. poprawa stanu siedlisk zagrożonych gatunków zwierząt poprzez stworzenie odpowiednich warunków do zwiększenia liczebności osobników z gatunków zagrożonych
 2. poprawa jakości powietrza poprzez wykonanie prac pielęgnacyjnych i nowe nasadzenia
 3. poprawa stosunków wodnych poprzez działania z zakresu mikroretencji
 4. podniesienie świadomości i wrażliwości ekologicznej poprzez działania

edukacyjno-informacyjne

 1. stworzenie korzystnych warunków do obcowania z przyrodą poprzez kanalizację ruchu

 

Produkty:

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 5 szt.

Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem – 4 szt.

Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody – 6 szt.

Liczba wspartych form ochrony przyrody – 5 szt.

Długość odnowionych szlaków turystycznych – 0,80 km

 

Rezultaty:

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony – 26,43 ha

Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemu 65,75 ha.

 

 

 

Gmina Głuchołazy

 

Zakres prac

Nasadzenie 50 000 drzew na obszarze lasu komunalnego, prace z zakresu mikroretencji na obszarze cieków wodnych, modernizacja szlaków pieszych, budowa deszczochronu.  

 

Wartość całkowita: 396 067,44 zł

Wydatki kwalifikowane: 396 067,44 zł

Dofinansowanie: 336 657,32 zł (85%)

 

 

Realizacja: 2020 - 2021

Wersja XML