Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - etap II"

Brak opisu obrazka

Projekt partnerski

 

Tytuł projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - etap II”.

 

Nr umowy o dofinansowanie: Nr RPOP.03.02.01-16-0001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi III – Gospodarka niskoemisyjna,  

działania 3.2 – Efektywność energetyczna

poddziałania 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

 

 

Cele projektu:

Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, wydzielonego w ramach Osi Priorytetowej III „Gospodarka niskoemisyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

 

Realizatorzy:

Projekt realizowany w partnerstwie: Lider – Powiat Nyski i 13 partnerów Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki, Gmina Branice, Gmina Głubczyce,  Gmina Prudnik, Gmina Biała, Gmina Łambinowice, Gmina Paczków, Gmina Głuchołazy, Gmina Nysa, Gmina Otmuchów, Gmina Skoroszyce, Gmina Grodków

 

Okres realizacji projektu: 06.04.2020-31.03.2022r.

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 13 142 429,40

Dofinansowanie ze środków EFRR: 5 726 572,00

W tym Gmina Głuchołazy

Wartość projektu: 1 339 407 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 339 407 zł

Dofinansowanie EFRR: 525 627 zł

 

Opis projektu:

 

Zakres zaplanowanych prac termomodernizacyjnych został określony na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych i obejmuje m. in.: termomodernizację obiektu użyteczności publicznej położonego na terenie Gminy Głuchołazy - budynek użyteczności publicznej o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach. Termomodernizacja dotyczy takiego zakresu jak: - modernizacja systemu grzewczego – wymiana istniejącej instalacji wewnętrznej c.o. (przewody, grzejniki, armatura) na nową o wysokiej sprawności: regulacji, dystrybucji i wykorzystania,

- ocieplenie stropu: nieogrzewane poddasze nieużytkowe/pomieszczenia ogrzewane, - ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnej części budynku, - ocieplenie ścian wewnętrznych: pomieszczenia ogrzewane/poddasze nieogrzewane, - ocieplenie stropu: nieogrzewane poddasze użytkowe, pomieszczenia ogrzewane,

- modernizacja starych okien w piwnicy na nowe o podwyższonej szczelności i współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U ≤ 0,9 W/(m2·K), - modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) – wymiana istniejącej wewnętrznej (przewody, armatura, zasobnik) na nową o wysokiej sprawności wykorzystania, przesyłu i akumulacji ciepła, z czasowymi i termicznymi wyłącznikami obiegu cyrkulacyjnego,

- modernizacja starych drzwi zewnętrznych

– wymiana starych drzwi zewnętrznych na nowe o podwyższonej szczelności i współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U ≤ 1,3 W/(m2·K),

- wprowadzenie układu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem ciepła – doposażenie pomieszczeń z części nadziemnej budynku w układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (w sanitariatach i pomieszczeniach z urządzeniami kserograficznymi dopuszcza się automatyczną wentylację wyciągową),

- ocieplenie ścian przy gruncie. W audycie wskazano również, iż cyt. „zalegające wody opadowe mogą uszkodzić proponowane ulepszenie, tj. izolację termiczną (a także samą przegrodę) z tego względu istnieje konieczność wykonania drenażu opaskowego budynku”. Zadanie obejmuje również opracowanie dokumentacji projektowej.

Rezultaty realizacji projektu:

• zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 211 727,00 kWh/rok,

• szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 38,41 tony CO2/rok,

• ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 692,90  GJ/rok

Wersja XML