Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin Budżetu Obywatelskiego

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY GŁUCHOŁAZY

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.  Budżet Obywatelski Gminy Głuchołazy, zwany w dalszej części Budżetem Obywatelskim stanowią środki finansowe wydzielone w ramach budżetu Gminy Głuchołazy.

2.  Prawo składania propozycji zadań przysługuje wyłącznie osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głuchołazy w trybie i na zasadach określonych w regulaminie.

3.  Zadania wyłonione w trybie i na zasadach określonych Regulaminem są realizowane w ramach

wydatków budżetu Gminy Głuchołazy.

4.  Harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego na każdy rok ustala Burmistrz Głuchołaz w drodze zarządzenia oraz publicznego ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

5.  Harmonogram zawiera w szczególności:

1)  termin zgłaszania propozycji zadań

2)  termin analizy dokonywanej przez Zespół ds. konsultacji propozycji zadań

3)  termin głosowania i punkty do głosowania

4)  termin podania oficjalnych wyników głosowania

5)  kwotę przeznaczoną na realizację poszczególnych kategorii zadań

§ 2.  Zgłaszanie propozycji zadań

1.  Propozycje zadań będą kwalifikowane w dwóch kategoriach: ,,małe projekty" i ,,duże projekty" przy czym wartość ,,małego projektu" nie przekracza 5% ogólnych środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w danym roku.

2.  Wydzielona w ramach budżetu Gminy Głuchołazy kwota środków przeznaczonych na realizację działań w ramach „budżetu obywatelskiego” zostaje podzielona na jeden okręg miejski i dwa okręgi wiejskie:

1)  okręg miejski - obejmuje teren miasta Głuchołazy;

2)  okręg wiejski nr 1 - obejmuje sołectwa: Bodzanów, Charbielin, Jarnołtówek, Konradów, Nowy Las, Podlesie, Pokrzywna;

3)  okręg wiejski nr 2 - obejmuje sołectwa: Biskupów, Burgrabice, Gierałcice, Markowice, Nowy Świętów, Polski Świętów, Sławniowice, Stary Las, Sucha Kamienica, Wilamowice Nyskie;

3.  Kwota przeznaczona na projekty zlokalizowane w:

1)  obszarze okręgu miejskiego wynosi 50% ogółu środków przeznaczonych na realizację Budżetu

Obywatelskiego w danym roku,

2)  na obszarze okręgu wiejskiego nr 1 wynosi 25% ogółu środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w danym roku,

3)  na obszarze okręgu wiejskiego nr 2 wynosi 25% ogółu środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w danym roku,

4.  Na realizację ,,małych projektów" rezerwuje się 20% środków o których mowa w ust.3.

5.  Zgłaszane propozycje zadań muszą być poparte minimum przez:

1)  w okręgu miejskim - 10 mieszkańców

2)  w okręgu wiejskim nr 1 - 4 mieszkańców

3)  w okręgu wiejskim nr 2 - 4 mieszkańców

6. Propozycje zadań są zgłaszane wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, przez osoby zamieszkujące na terenie Gminy Głuchołazy.

7.  W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie następujące zadania:

1) które są zadaniami własnymi gminy określonymi w art.7 ustawy o samorządzie gminnym;

2) których całkowity budżet nie przekracza wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów w ramach budżetu obywatelskiego,

3) które po realizacji nie będą generowały kosztów utrzymania niewspółmiernych do wartości realizowanego zadania,

4) które nie wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia,

5) które nie stoją w sprzeczności z przyjętymi w Gminie Głuchołazy planami, strategiami

6) które nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym prawa własności

7) propozycje zadań inwestycyjnych muszą być zlokalizowane na działkach będących własnością Gminy Głuchołazy, jej jednostek organizacyjnych, lub na działkach do których Gmina Głuchołazy w dniu składania wniosku posiada tytuł prawny. W sytuacji gdy działka jest objęta umową dzierżawy, użyczenia, najmu na rzecz podmiotu trzeciego wymagana jest zgoda strony umowy w formie pisemnego oświadczenia.

8) w przypadku zgłoszenia propozycji zadania, w efekcie którego nie powstają środki trwałe (np. imprezy kulturalne, sportowe), jeśli nie jest ono planowane na działkach o których mowa w pkt 7) wnioskodawca musi przedstawić zgodę właściciela lub użytkownika działki, na której przewiduje się realizację zadania.

9) są wykonalne technicznie, w tym w jednym roku budżetowym.

10) będą ogólnodostępne dla mieszkańców;

8. Proponowane do realizacji zadania nie mogą dotyczyć projektów:

1) które polegają wyłącznie na wykonaniu dokumentacji technicznej lub zakupie

nieruchomości;

2) które zakładają realizację jedynie części zadania;

3) które mają charakter komercyjny;

4) zlokalizowanych w różnych okręgach.

9.  Wypełniony formularz o którym mowa w ust. 6 należy wysłać w określonym w harmonogramie terminie na adres Urzędu Miejskiego w Głuchołazach (ul. Rynek 15,48-340 Głuchołazy z dopiskiem ,,Budżet Obywatelski"), złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, lub przesłać skan formularza drogą elektroniczną na adres: budzet.obywatelski@glucholazy.pl. W razie wysłania pocztą za datę złożenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

10.  Okres na składanie propozycji zadań nie może być krótszy niż 14 dni.

11.  Propozycje zadań złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

12.  Wykaz złożonych propozycji zadań będzie udostępniony na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

§ 3.  Weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań

1.  Burmistrz powołuje Zespół ds. konsultacji propozycji zadań kierowany przez Sekretarza Miasta.

2.  Pozostałych członków zespołu powołuje Burmistrz Głuchołaz spośród pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

3.  Zespół ds. konsultacji propozycji zadań dokonuje analizy zadań pod kątem wymogów określonych w § 2 Regulaminu.

4.  Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy okaże się, że złożona propozycja zadania posiada uchybienia, wnioskodawca zostaje poinformowany o konieczności dokonania uzupełnień, lub modyfikacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia pod rygorem odrzucenia propozycji zadania.

5.  Zespół ds. konsultacji propozycji zadań tworzy listy propozycji zadań w kategorii „duże projekty”, „małe projekty” oraz listę odrzuconych propozycji zadań, które publikuje na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

6.  Od decyzji o odrzuceniu propozycji zadania wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Burmistrza Głuchołaz w terminie 7 dni kalendarzowych od daty opublikowania listy odrzuconych propozycji zadań. W razie wysłania odwołania drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

7.  Odwołanie wnosi się na piśmie podając jego uzasadnienie.

8.  Odwołanie wniesione po terminie określonym w ust.6 nie jest rozpatrywane.

9.  Rozstrzygnięcie o sposobie załatwienia odwołania podejmuje Burmistrz Głuchołaz. Rozstrzygnięcie jest ostateczne, przekazywane na piśmie i wymaga uzasadnienia.

10.  Od rozstrzygnięcia o którym mowa w ust. 9 odwołanie nie przysługuje.

11.  W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia odwołania propozycja zadania jest umieszczana na liście do głosowania.

§ 4.  Działania informacyjne

Z chwilą ogłoszenia list o których mowa w § 3 ust. 5, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia

akcji informacyjnej dotyczącej propozycji zadań dopuszczonych do głosowania w terminie określonym w harmonogramie realizacji budżetu obywatelskiego.

§ 5.  Głosowanie

1. Wyboru zadań do realizacji dokonują mieszkańcy Gminy Głuchołazy w głosowaniu w wyznaczonych punktach lub za pomocą dedykowanej platformy internetowej przy zachowaniu przepisów o ochronie danych osobowych.

2. Wyboru zadań do realizacji dokonują mieszkańcy Gminy Głuchołazy.

3. Każdy z wyborców ma prawo oddania jednego głosu na projekt w kategorii ,małe projekty" oraz jednego głosu na projekt w kategorii ,,duże projekty"

4. Głosowanie w wyznaczonych punktach do głosowania odbywa się osobiście wg poniższych uregulowań:

1)  po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość głosujący potwierdza ją podpisem na liście obecności stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

2)  W przypadku osób poniżej 13 roku życia podpis na liście obecności składa opiekun prawny.

3)  Głosujący otrzymuje kartę do głosowania stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu.

4)  Karta do głosowania zostanie opatrzona unikalnym numerem i musi zostać podpisana przez głosującego. W przeciwnym wypadku głos będzie nieważny.

5)  Głosowanie odbywa się poprzez wpisanie na karcie do głosowania wybranego numeru zadania w kategorii ,,małe projekty" oraz ,,duże projekty" i wrzucenie karty do urny.

6)  Jeżeli głosujący nie wpisał numeru żadnego zadania lub wpisał więcej niż jeden numer zadania w poszczególnej kategorii, odda więcej niż jeden głos to głos uważany będzie za nieważny.

5. Wyboru dedykowanej platformy internetowej do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego dokonuje Burmistrz Głuchołaz.

6. Głosowanie na dedykowanej platformie internetowej wymaga podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz oświadczenia o zamieszkaniu na terenie Gminy Głuchołazy.

§ 6.  Ustalenie wyników głosowania

1. Wyniki głosowania ustala powołana przez Burmistrza Głuchołaz komisja, która oblicza liczbę głosów oddanych w wyznaczonych punktach do głosowania oraz za pomocą dedykowanej platformy internetowej na poszczególne propozycje zadań, ustalając ostateczną listę zadań, które uzyskały największą liczbę głosów.

2. Uznanie wyniku głosowania na zgłoszone zadania wymaga uzyskania progu poparcia w okręgach, o których mowa w § 2 ust. 2:

1)  w okręgu miejskim co najmniej 200 osób głosujących

2)  w okręgach wiejskich co najmniej 100 osób głosujących.

3. Do realizacji przekazuje się propozycje zadań, które, z zastrzeżeniem ust. 2, uzyskały największą liczbę głosów w poszczególnych kategoriach oraz okręgach, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski.

4. Jeżeli dwie lub więcej propozycji zadań, otrzyma tę samą liczbę głosów o ich kolejności decyduje publiczne losowanie.

5. Informacja o wynikach głosowania podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

 

 

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA

do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego w Gminie Głuchołazy

 

1.  DANE WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko

 

Adres

 

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres email)

 

2.  PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa zadania

 

Lokalizacja zadania (numer działki lub tytuł prawny)

Szacunkowy koszt zadania oraz szacunkową wysokość kosztów bieżących

 

3.  OPIS ZADANIA

Należy przedstawić opis zadania, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji

 

4.  UZASADNIENIE

Należy uzasadnić potrzebę realizacji zadania, w tym przestawić problem, na który odpowiada zadanie
i uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania lub eliminacji tego problemu

 

5.  DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI (obowiązkowe) – lista poparcia według wzoru

 

LISTA POPARCIA WNIOSKU

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w przypadku większej ilości podpisów dołączyć kolejną listę

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Podpis

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

6.  DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI (nieobowiązkowe)

Mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice, itp.

 

 

Data i podpis

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016r. (Dz.U. UE L 119 Z 04.05.2016) informuje się, iż:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach, ul. Rynek 15,

2)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: @glucholazy.pl tel.774092143

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu z zakresu realizacji budżetu obywatelskiego (Ustawa o samorządzie gminnym art.5a) - na podstawie art.6 lt. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, bądź w czasie określonym przepisami prawa.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadrzędnego.

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: wymogiem niezbędnym do realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Głuchołazy

 

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

 

LISTA OBECNOŚCI

,,MAŁE PROJEKTY”

 

 

 

Numer Karty

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Podpis

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA OBECNOŚCI

,,DUŻE PROJEKTY”

 

Numer Karty

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Podpis

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

 

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY GŁUCHOŁAZY
KARTA DO GŁOSOWANIA - DUŻE PROJEKTY
OKRĘG ........

 

WYBIERAM ZADANIE*

Numer zadania

 

Data i podpis

*Głosować można tylko na jedno zadanie. W razie wyboru więcej niż jedno zadanie głos będzie nieważny.

 

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY GŁUCHOŁAZY

KARTA DO GŁOSOWANIA - MAŁE PROJEKTY

OKRĘG .....

 

WYBIERAM ZADANIE*

Numer zadania

 

Data i podpis

*Głosować można tylko na jedno zadanie. W razie wyboru więcej niż jedno zadanie głos będzie nieważny.

Wersja XML