Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty UE

 • Remont (modernizacja) istniejącego punktu widokowego (deszczochronu)

  Operacja ,,Remont (modernizacja) istniejącego punktu widokowego (deszczochronu)”  mająca na celu  wzrost atrakcyjności miasta poprzez modernizację istniejącego punktu widokowego na Górze Szubienicznej w Głuchołazach, współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej...
  Data publikacji: 22-01-2021 13:33
 • Zdrowo i wesoło w Wilamowicach Nyskich

  Operacja "Zdrowo i wesoło w Wilamowicach Nyskich" mająca na celu rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej obszaru Nyskiego Księstwa Jezior i Gór poprzez modernizację placu zabaw w Wilamowicach Nyskich, który stworzył możliwość aktywnego i bezpiecznego wypoczynku na terenach wiejskich, współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Data publikacji: 12-01-2021 09:13
 • Sprawozdanie z przebiegu "Jubileuszowego Festiwalu Szachowego z okazji 30-lecia Pucharu Gór Opawskich na pograniczu polsko-czeskim"

  Projekt pn "Jubileuszowy Festiwal Szachowy z okazji 30-lecia Pucharu Gór Opawskich na pograniczu polsko-czeskim" współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Operacja została zrealizowana zgodnie z umową nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_0009/0002180.
  Data publikacji: 16-09-2020 09:42
 • ,,Przebudowa drogi dojazdowej (dz.nr 63) do gruntów rolnych w Burgrabicach – II etap”

  Brak opisu obrazka
  Operacja dofinansowana ze środków budżetu Województwa Opolskiego. Inwestycja realizowana w 2020r. W ramach operacji zostanie wykonane: przebudowa drogi 0,402 [km], utwardzenie poboczy drogi,  2 szt. mijanek, 5 szt. zjazdów.
  Data publikacji: 07-09-2020 10:42
 • Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego

  Brak opisu obrazka
  RPOP.05.01.00-16-0012/19 z dnia 20 sierpnia 2020 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej
  Data publikacji: 07-09-2020 10:34
 • „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - etap II”

  Brak opisu obrazka
  Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, wydzielonego w ramach Osi Priorytetowej III „Gospodarka niskoemisyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym
  Data publikacji: 07-09-2020 10:28
 • Projekt „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach”

  Brak opisu obrazka
  Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 00033-65170-UM0810062/19 dla operacji typu ,,Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Data publikacji: 07-09-2020 10:18
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

  Brak opisu obrazka
  Operacja pn ,,Remont (modernizacja) istniejącego punktu widokowego (deszczochronu)”
  Data publikacji: 24-08-2020 12:43
 • Puchar Gór Opawskich w latach 1991-2020 na pograniczu polsko-czeskim

  Brak opisu obrazka
  Przekazuję Wam publikację, która stanowi podsumowanie 30-letniej historii imprezy szachowej, promującej miasto i gminę Głuchołazy nie tylko w Polsce ale i na świecie
  Data publikacji: 03-07-2020 08:21
Wersja XML